Midtown View (Silk Needlepoint)

Midtown View (Silk Needlepoint)